Felhasználási feltételek

Szakmai célú látogató

 Az oldal közbiztonságra különösen veszélyes eszközöket is tartalmaz!

Csak akkor lépjen be, ha ön szakmai célú látogató (viszonteladó, edző, sportoló, hagyományőrző, stb.), mert oldalam kizárólag szakmai célú információkat tartalmaz.

 Minden más esetben kérem hagyja el az oldalt.

Jogi nyilatkozat

Az oldal tartalma az oldal üzemeltetőjének tulajdonát képezi! A weboldal használatával elfogadja és kijelenti, hogy ezen feltételeket betartja.

 Amennyiben nem fogadja el ezeket a feltételeket, nem használhatja a Weboldalt!

A tartalmat szerzői jog, nemzetközi egyezmények és minden vonatkozó nemzeti jogszabály védi. A Weboldalhoz való hozzáférés lehetősége, illetve tartalmának egyetlen eleme sem értelmezhető úgy, hogy bármiféle jogosítványt vagy engedélyt adna a weboldalon megjelenő szellemi tulajdon használatára sem közvetve, sem ráutalva, sem más módon az Üzemeltető, vagy a megfelelő harmadik fél írásos beleegyezése nélkül; kifejezett eltérő rendelkezés hiányában. Az Üzemeltető nem ad a Felhasználó részére semmiféle kifejezett vagy hallgatólagos jogot az Üzemeltető vagy harmadik személyek, a Weboldalon megjelent szellemi tulajdona vonatkozásában. A Felhasználó az Üzemeltető vagy a megfelelő harmadik személy előzetes írásbeli engedélye nélkül a Tartalmat sem részben, sem egészben nem másolhatja, nem reprodukálhatja (akár hivatkozások létrehozásával, akár más módszerekkel), nem módosíthatja, nem adhatja vagy veheti bérbe, nem adhatja el, nem készíthet abból származékos műveket, nem töltheti fel, nem továbbíthatja, és nem terjesztheti. Tilos továbbá a Weboldalon található szellemi tulajdont akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.
Ha külön nem jelezi az Üzemeltető, úgy a Weboldalon látott és olvasott anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, és az Üzemeltető írásos engedélye nélkül felhasználásuk tilos, kivéve, ha a Weboldalon található szöveg eltérően nem rendelkezik. A Weboldalon bemutatott képek, fényképek és illusztrációk vagy az Üzemeltető tulajdonában vannak, vagy engedéllyel használja azokat. A képek minden jogosulatlan felhasználása szerzői jogi törvényeket, védjegyeket, személyiségi jogokat, reklámtörvényeket, hírközlési szabályokat és törvényeket sérthet. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Az Üzemeltető követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.
Az Üzemeltető mindazonáltal engedélyezi, hogy saját, nem kereskedelmi célú használatra megjelenítse, letöltse vagy kinyomtassa a Weboldalon levő anyagok egyes részeit. A Weboldalról letöltött anyagokban nem módosíthatja a tulajdonjogra vonatkozó információkat, és nem törölheti ki azokat.

Az üzemeltető adatai:

Megyer Henrik e. v.

8360 Keszthely, Kisfaludy utca 10

+36 30 494 3355

Nyilvántartási száma: 31495087

Adószáma: 66076474140

Email címe: megyerijaszat@megyerijaszat.hu

Tárhely szolgáltató: tárhelypark.hu

 Nyílvesszők tárolása, használata

 Minden nyílvesszőt függőlegesen tároljon, lehetőlég szobahőmérsékleten, átlagos páratartalomban. Használatakor tartsa be a biztonsági szabályokat, valamint ne lőjön kemény tárgyba, kizárólag vesszőfogóba. Minden íjhoz a hozzá való merevségű nyílvesszőt használja, ne használjon az íjhoz szükségesnél jelentősen lágyabb nyílvesszőt, illetve olyan nyílvesszőt, aminek sérült a vesszőteste, ugyanis ezek balesetet okozhatnak!

 Esetleges hibák

Az oldalon található információk, termékek adatainak pontosságára nagy figyelmet fordítok, de az esetleges hibákért felelősséget nem vállalok. Amennyiben valamelyik termék, vagy szállítás hibás áron jelenik meg, nem vagyok kötelezhető a hibás áron történő szállításra, hanem felajánlom a helyes áron történő szállítást, vagy a megrendelő elállhat a vásárlási szándéktól. Ebben az esetben utalás esetén, ha a fizetés már megtörtént, a hiba észlelésekor azonnal visszautalom a pénzt és ha a vásárló a helyes áron is igényt tart a termékre, akkor a helyes áron újra kiszámlázom a megrendelést. Az esetleges hibákért elnézést kérek!

 Jótállás nem tartós fogyasztási cikkekre

A honlapomon találhatóak olyan termékek, amelyek nem tartoznak a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet és a Melléklet a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelethez, így nem vonatkozik rájuk a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról.

 Minden nyílvesszőre garanciát vállalok!

A garancia ideje a csomag átvételétől számított 14 napig érvényes. Ha valami hiba van a vesszőkkel, 2-3 alkalom után biztosan kiderül. Garanciális panaszát az ügyfélszolgálaton keresztül írásban jelezze, valamint küldjön fotót, ha azon szemmel látható a hiba. Amennyiben a megadott időn belül nem sikerülne kipróbálni a vesszőket, és az első 2-3 alkalom alatt hibát tapasztalna, kérem jelezzen.

 Garanciát vállalok anyaghibára és a munkámra:

- Vesszőtestre: rugalmasságát elvesztő, nem egyengethető (pl egyengetésnél nem kiegyenesedik, hanem a másik irányba görbül, mint egy drót) vesszőtestre, ez esetben a hibás vesszőket cserélem. Görbe vesszőtestek szerencsére nem jellemzőek, ezek a munkafázisok alatt selejtezésre kerülnek, de amennyiben ilyet tapasztal, próbálja egyengetni, majd függőlegesen tárolni pár napig (de közben írjon, ez legyen a 14. napig) és ha úgy marad, vagy újra visszagörbül, cserélem.

- Tollazásra: amennyiben a ragasztás elengedi a tollazatot, vagy más probléma lenne, megjavítom a nyílvesszőket. Fontos! Festett nyílvesszők esetén amennyiben több toll leválást tapasztal és a festékkel együtt jön a toll, ne próbálja javítani! Helyette keressen engem.

- Nock: amennyiben leesne a nock, kérem írjon és küldök csere nockot és igény szerint ragasztót, vagy javítom.

- Hegy: amennyiben lejönne, kérem írjon és küldök csere hegyet, igény esetén ragasztót, vagy javítom. Amennyiben véletlenül ferdén állna, javítom.

 További esetleges hibák is lehetnek garanciális problémák, amennyiben mást tapasztal, szintén vegye fel velem a kapcsolatot.

 Jótállás tartós fogyasztási cikkekre

Tájékoztatás a fogyasztói panaszok és minőségi kifogások intézésére vonatkozó feltételekről a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet szerint.


Ha a fogyasztó szavatossági igényt kíván érvényesíteni, a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak tekintjük, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.

Fogyasztói kifogások:
A fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyv kerül felvételre, amelyben rögzítjük:
a) a fogyasztó nevét, címét,
b) a fogyasztási cikk (a továbbiakban: áru) megnevezését, vételárát,
c) a vásárlás időpontját,
d) a hiba bejelentésének időpontját,
e) a hiba leírását,
f) a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt,
g) a kifogás rendezésének módját.
Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni.
A jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak átadásra kerül.
Ha a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tudunk nyilatkozni, álláspontunkról legkésőbb három munkanapon belül értesítjük a fogyasztót.
A kijavítást vagy kicserélést a Ptk. 306. §-ának (2) bekezdése értelmében - az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül végezzük el, illetve törekszünk arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezzük.
Javításra az árut elismervény ellenében vesszük át. Az elismervényen feltüntetésre kerül a fogyasztó neve és címe, az áru azonosításához szükséges adatok, az áru átvételének ideje, és az az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított árut átveheti.

 Tájékoztatás a vásárlót illető szavatossági jogokról

az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerintJótállási kötelezettség:
A jótállási kötelezettség teljesítése a forgalmazót terheli. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.
Ha a gyártó a fogyasztási cikkre a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján a forgalmazót megillető jogok a fogyasztói szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a fogyasztóra.

Jótállás időtartama:
A jótállás időtartama egy év, rendeltetés szerű használat melett.
A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása napjával kezdődik.Javítás:
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a szolgáltatónál közvetlenül is érvényesítheti.
A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
A jótállás keretébe tartozó javítás esetén feltüntetésre kerül:
a) a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel időpontja,
b) a hiba oka és a javítás módja,
c) a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontja,
d) a jótállás - a kijavítás időtartamával meghosszabbított - új határideje.

Csere:
Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a fogyasztási cikket kicseréljük, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 Tájékoztatás a megkötött szerződéssel kapcsolatosan

a fogyasztót megillető jogokról a távollevők között kötött szerződésekről szóló
17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet szerint


Szerződés megkötése előtti tájékoztatás:
A szerződés megkötése előtt a fogyasztót tájékoztatjuk:
a) az értékesítő cégnevéről, székhelyéről, a külön jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételi számáról, adószámáról és telefonszámáról;
b) a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságairól;
c) az ellenszolgáltatásról, beleértve az ellenszolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb fizetési kötelezettséget is;
d) szükség szerint a szállítás költségéről;
e) a fizetés, a szállítás vagy a teljesítés egyéb feltételeiről;
f) az elállás jogáról;
g) a távközlő eszköz használatának díjáról, ha azt az alapdíjtól eltérően állapítják meg;
h) az ajánlati kötöttség idejéről;
i) a szerződés legrövidebb időtartamáról olyan esetben, amikor a szerződésben foglaltak teljesítésére folyamatosan vagy ismétlődően kerül sor.

Szerződés megkötése utáni tájékoztatás:
A fogyasztót a szerződés megkötésekor a fentiekről írásbeli tájékoztatóval vagy más, a szóbeli tájékoztatást megerősítő dokumentummal (a továbbiakban együtt: írásbeli tájékoztató) látjuk el, amely emellett tartalmazza:
a) az elállási jog gyakorlásának feltételeit, módját és következményeit, továbbá azt az esetet is, amikor a fogyasztót az elállás joga nem illeti meg;
b) azon telephely címét, ahol a fogyasztó kifogásait érvényesítheti;
c) a szavatosság, illetve a jótállás feltételeit, valamint a teljesítést követően igénybe vehető kiegészítő szolgáltatás (alkatrészellátás, javítószolgálat) biztosítását;

 Elállási jog


A fogyasztó a szerződéstől 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.
A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette.
Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.
Ha a fogyasztó tájékoztatása nem történik meg, az elállás jogát az áru átvételének napjától számított 1 éven belül gyakorolhatja.
Ha a tájékoztatásra a fent meghatározott 1 éven belül sor kerül, a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló 14 napos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a tájékoztatót kézhez kapta.
A fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatérítjük. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli, azonban követelhetjük az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárunk megtérítését.

Eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot
a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha a 14 munkanapos elállási határidő lejárta előtt az értékesítő a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;
b) olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza.


Figyelem!
Fontos tudnia, hogy amennyiben a megvételt követően használatba vette a terméket, az általa esetlegesen okozott értékcsökkenést meg kell fizetnie. A vásárlástól való elállás joga nem a termék 14 napos ingyenes használatát biztosítja Önnek, hanem a termék szemrevételezésének lehetőségét, ugyanúgy, ahogyan arra az üzletben vásárolt termékek esetében is módja van.


 Teljesítés


Eltérő megállapodása hiányában a fogyasztótól kapott felszólítás kézhezvételétől számított harminc napon belül sor kerül a szerződés szerinti teljesítésre.
Ha a szerződésben vállalt kötelezettségünket azért nem teljesítjük, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módunkban nyújtani, erről a fogyasztót haladéktalanul tájékoztatjuk, valamint a fogyasztó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatérítjük. E kötelezettség teljesítése nem mentesít szerződésszegése egyéb következményei alól.
Ha a szerződésben meghatározott módon helyettesítő áruval, illetve szolgáltatással teljesítünk, az elállási jog gyakorlása folytán az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek minket terhelnek. A költségek viseléséről, valamint a megfelelően helyettesítő áruval, illetve szolgáltatással történő teljesítésről egyértelműen és pontosan tájékoztatjuk a fogyasztót.

 Fogyasztói nyilatkozat:

Nem követelhetünk a fogyasztótól ellenszolgáltatást, ha olyan árut értékesítünk, illetve olyan szolgáltatást nyújtunk, amelyet korábban a fogyasztó nem rendelt meg.
A fogyasztó nyilatkozatának elmulasztása esetén sem lehet vélelmezni az ajánlat - hallgatólagos - elfogadását.
A fogyasztó kifejezett hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy a szerződéskötés céljából automata hívókészüléket, illetve távmásolót (telefaxot) használjunk.
A fogyasztó a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendeletben meghatározott jogáról érvényesen nem mondhat le, a rendeletben foglaltaktól csak a fogyasztó javára lehet eltérni.

 

 Tisztelettel: Megyer Henrik e.v.