Garancia menete:

1.: Ügyfélszolgálat

2.: Visszaszállítás

3.: Garanciális átvétel

4.: Hiba elbírálása, megítélése

5.: Javítás, vagy csere

6.: Visszajuttatás a vevőhöz

 Nyílvesszők

 Minőségi termékért minőségi garancia!

 Minden nyílvesszőre garanciát vállalok! (önként vállalt garancia, jogszabály nem ír elő garanciát)

 Amit vállalok a Megyer Archery márkajelzéssel ellátott vesszőkre:

 - Anyagválogatás során max. ±0,5 mm egyenesség: mérése 26" hosszon felfüggesztve, forgatva, így a két végpont között max 1mm mozgás.

- Minimális szálkifutás

- Egyedi rendelés esetén ± 2 spine értékbeli pontosság adott szérián belül

- Raktáros rendelés esetén a spine a megadott spine adott számtól a következő számig terjedő érték lehet, pl 45- ös vessző esetén 45-49- ig.

- ± 0,5mm hosszbeli pontosság

- Tökéletesen egyforma tollforma, hossz, magasság, stb, mindhárom toll esetén

- Központos hegy és nock

- ± 2 grainre válogatott hegy

A garancia ideje a csomag átvételétől számított 14 napig érvényes. Ha valami hiba van a vesszőkkel, 2-3 alkalom után biztosan kiderül. Garanciális panaszát az ügyfélszolgálaton keresztül írásban jelezze, valamint küldjön fotót, ha azon szemmel látható a hiba.

 Garanciát vállalok anyaghibára és a munkámra:

- Vesszőtestre: rugalmasságát elvesztő, nem egyengethető (pl egyengetésnél nem kiegyenesedik, hanem a másik irányba görbül, mint egy drót) vesszőtestre, ez esetben a hibás vesszőket cserélem. Görbe vesszőtestek szerencsére nem jellemzőek, ezek a munkafázisok alatt selejtezésre kerülnek, de amennyiben ilyet tapasztal, próbálja egyengetni, majd függőlegesen tárolni pár napig (de közben írjon, ez legyen a 14. napig) és ha újra visszagörbül, cserélem. Munkám folyamán kb ± 0,5 mm egyenesség (görbeség) a tűréshatár, amit 26"- on felfüggesztve mérek.

- Tollazásra: amennyiben a ragasztás elengedi a tollazatot, vagy más probléma lenne, megjavítom a nyílvesszőket.

- Nock: amennyiben leesne a nock, kérem írjon és küldök csere nockot és igény szerint ragasztót, vagy javítom.

- Hegy: amennyiben lejönne, kérem írjon és küldök csere hegyet, igény esetén ragasztót, vagy javítom. Amennyiben véletlenül ferdén állna, javítom.

 További esetleges hibák is lehetnek garanciális problémák, amennyiben mást tapasztal, szintén vegye fel velem a kapcsolatot.

 Garanciális logisztika:

 - jelentős hiba esetén (3000 Ft- ot eléri a hibás vesszők összértéke és pótalkatrész küldésével, vagy más megbízásával nem garantáltan megoldható) teljes körű garanciális logisztikai ügyintézés, díjmentesen!

 Miután leegyeztettük a garanciális javítás menetét, az ön dolga csupán a nyílvesszők becsomagolása, én pedig intézek egy futárt, akinek ön odaadja a megbeszélt napon. Amennyiben a hiba ténylegesen fennáll nincs szállítási költség.

 Ha jelentős a hiba, de a hibás vesszők összértéke nem éri el a 3000 Ft- ot, megbeszélés alapján lehet árleszállítás, vagy kiállíthatok egy a vesszők értékével megegyező vásárlási kupont, ami később levásárolható, vagy ha sikerül, intézhetünk egy alternatív szállítási módot.

 - Kisebb hiba esetén eljuttathatja hozzám a csomagot (jelenleg a vaterafutar.hu a legolcsóbb szerződés nélkül), javítom, vagy cserélem, a visszautat pedig én fizetem.
   Azonban ha van a közelben olyan bolt, vesszőkészítő, stb, aki vállalja a vesszők kisebb javítását (ezt is egyeztetni az ügyfélszolgálaton keresztül), ez a megoldás gyorsabb és gazdaságosabb. Kérjen számlát a javításról, én pedig ezt kifizetem vagy önnek, vagy a javító félnek.

 Íjak

 A 10 000 Ft összeget elérő íjak tartós fogyasztási cikknek minősülnek, így a szakszerű használat  mellett fellépő hibákra a törvényi határozat alapján 1 év garancia van.

 

Jogszabály:

Jótállás tartós fogyasztási cikkekre

Tájékoztatás a fogyasztói panaszok és minőségi kifogások intézésére vonatkozó feltételekről a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet szerint.


Ha a fogyasztó szavatossági igényt kíván érvényesíteni, a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak tekintjük, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.

Fogyasztói kifogások:
A fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyv kerül felvételre, amelyben rögzítjük:
a) a fogyasztó nevét, címét,
b) a fogyasztási cikk (a továbbiakban: áru) megnevezését, vételárát,
c) a vásárlás időpontját,
d) a hiba bejelentésének időpontját,
e) a hiba leírását,
f) a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt,
g) a kifogás rendezésének módját.
Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni.
A jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak átadásra kerül.
Ha a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tudunk nyilatkozni, álláspontunkról legkésőbb három munkanapon belül értesítjük a fogyasztót.
A kijavítást vagy kicserélést a Ptk. 306. §-ának (2) bekezdése értelmében - az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül végezzük el, illetve törekszünk arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezzük.
Javításra az árut elismervény ellenében vesszük át. Az elismervényen feltüntetésre kerül a fogyasztó neve és címe, az áru azonosításához szükséges adatok, az áru átvételének ideje, és az az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított árut átveheti.

 Tájékoztatás a vásárlót illető szavatossági jogokról

az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerintJótállási kötelezettség:
A jótállási kötelezettség teljesítése a forgalmazót terheli. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.
Ha a gyártó a fogyasztási cikkre a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján a forgalmazót megillető jogok a fogyasztói szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a fogyasztóra.

Jótállás időtartama:
A jótállás időtartama egy év, rendeltetés szerű használat melett.
A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása napjával kezdődik.Javítás:
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a szolgáltatónál közvetlenül is érvényesítheti.
A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
A jótállás keretébe tartozó javítás esetén feltüntetésre kerül:
a) a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel időpontja,
b) a hiba oka és a javítás módja,
c) a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontja,
d) a jótállás - a kijavítás időtartamával meghosszabbított - új határideje.

Csere:
Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a fogyasztási cikket kicseréljük, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Elállási jog


A fogyasztó a szerződéstől 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.
A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette.
Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.
Ha a fogyasztó tájékoztatása nem történik meg, az elállás jogát az áru átvételének napjától számított 1 éven belül gyakorolhatja.
Ha a tájékoztatásra a fent meghatározott 1 éven belül sor kerül, a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló 14 napos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a tájékoztatót kézhez kapta.
A fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatérítjük. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli, azonban követelhetjük az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárunk megtérítését.

Eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot
a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha a 14 munkanapos elállási határidő lejárta előtt az értékesítő a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;
b) olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza.

Figyelem!
Fontos tudnia, hogy amennyiben a megvételt követően használatba vette a terméket, az általa esetlegesen okozott értékcsökkenést meg kell fizetnie. A vásárlástól való elállás joga nem a termék 14 napos ingyenes használatát biztosítja Önnek, hanem a termék szemrevételezésének lehetőségét, ugyanúgy, ahogyan arra az üzletben vásárolt termékek esetében is módja van.